Βάσει του ορισμού στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής, ο «ΓΚΠΔ»), η ΑΫΦΑΝΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (εφεξής,  η «Εταιρεία») είναι «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψήφιων προς απασχόληση στην Εταιρεία, όπως τίθενται στη διάθεσή της κι ως εκ τούτου, έχει όλες τις υποχρεώσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ.
Η παρούσα απευθύνεται σε υποψήφιους προς απασχόληση στην Εταιρεία και αφορά στην ενημέρωσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία μέσω της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (εφεξής, το “HR”).

1. Τί προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Όταν υποβάλετε την αίτησή σας/ το βιογραφικό σας, είτε απαντώντας σε συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για σκοπούς αξιολόγησης για οιαδήποτε κενή θέση, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα:

Προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση/ επιμόρφωσή σας, όπως επαγγελματική προϋπηρεσία, σπουδές, σεμινάρια/ εκπαιδεύσεις που έχετε ολοκληρώσει ή βεβαιώσεις σπουδών που έχετε αποκτήσει, καθώς και αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων από επαγγελματικούς φορείς και τυχόν άλλες πληροφορίες έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας.

 • Συνοδευτική επιστολή και τυχόν πληροφορίες για το άτομό σας σε αυτήν.
 • Στοιχεία που σχετίζονται με την επιλεξιμότητά σας για συγκεκριμένη θέση εργασίας, όπως π.χ. ότι πληροίτε τις νόμιμες προϋποθέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
 • Οικονομικές απολαβές και λοιπές παροχές από τον προηγούμενο εργοδότη σας, κατά δήλωσή σας.

Επιπλέον, ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου υποβάλλετε υποψηφιότητα για συγκεκριμένη θέση, ενδέχεται να συλλέξουμε κι άλλες πληροφορίες, όπως ενδεικτικά:

 •  Αποτελέσματα από τεστ δεξιοτήτων, προσωπικότητας ή γνωστικής ικανότητας. Στην αντίστοιχη περίπτωση, πριν τη συμπλήρωση των σχετικών τεστ, θα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες.
 • Συστάσεις από άτομα που έχουν συνεργαστεί μαζί σας στο παρελθόν. Σημειώνουμε ότι η επικοινωνία θα γίνει μόνο εφόσον μας δώσετε τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
 • Στοιχεία που προκύπτουν από αναρτήσεις σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης επαγγελματικού προσανατολισμού και είναι ευρέως διαθέσιμα όπως π.χ. LinkedIn.

2. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό νοούνται ως «ειδικές κατηγορίες δεδομένων». Εν γένει απαγορεύεται η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων, με κυριότερη εξαίρεση περιπτώσεις που έχετε οι ίδιοι παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των αντίστοιχων δεδομένων όπως π.χ. εθνικότητα όπως δηλώνεται στην ταυτότητά σας. Μπορούμε, υπό ορισμένες συνθήκες, να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως ενδεικτικά, να αιτηθούμε υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης για οικονομικό έγκλημα προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την επιλεξιμότητά σας και να σας κάνουμε προσφορά εργασίας.

3. Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας, ως δυνητικός εργοδότης σας. Το έννομο συμφέρον μας σε αυτήν την περίπτωση είναι να προσλάβουμε κατάλληλους υποψηφίους και συνεπώς, να προσδιορίσουμε τη δική σας καταλληλόλητα για την προς στελέχωση θέση.

4. Σκοποί επεξεργασίας

Στο HR της Εταιρείας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Πρόσληψη: Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αξιολογήσουμε αν είστε κατάλληλος/ η για συγκεκριμένη θέση που θέλουμε να καλύψουμε.
 • Επίλυση διαφορών/ διερεύνηση παραπτωμάτων (για ήδη απασχολούμενους στην εταιρεία οι οποίοι έχουν θέσει υποψηφιότητα για άλλο ρόλο): Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς επίλυσης διαφοράς, ή στο πλαίσιο νομικών ενεργειών.

5. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων/ Διαβίβαση σε τρίτα (3α) μέρη

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν αυστηρά και μόνο μέλη του προσωπικού της Εταιρείας που φέρουν την ευθύνη διεκπεραίωσης των εργασιών που προκύπτουν από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας. Σημειώνεται δε ότι η πρόσβαση παραχωρείται για τους συγκεκριμένους σκοπούς και ότι το αντίστοιχο προσωπικό δεσμεύεται από ρήτρα εμπιστευτικότητας.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες από τρίτους όπως π.χ. σε περίπτωση αναζήτησης συστάσεων όπου θα παρέχουμε το όνομά σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για να ανταποκριθούν.
 • Σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας, όπως π.χ. σε παρόχους υπηρεσιών π.χ. διοικητικής υποστήριξης προσωπικού κλπ. Στις αντίστοιχες περιπτώσεις, τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες μας, όπως αποτυπώνονται στη μεταξύ μας σύμβαση.
 • Εφόσον υπάρχει εκ του νόμου απαίτηση ή δικαστική απόφαση.

Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα (3α) μέρη εκτός Ε.Ε./ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τονίζεται ότι σε αντίστοιχη περίπτωση, καταρτίζεται έγγραφη συμφωνία η οποία, μεταξύ άλλων, έχει πρόνοιες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

6. Πού τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σε servers όπου έχουν πρόσβαση αυστηρά και μόνο μέλη του προσωπικού που φέρουν την ευθύνη των εργασιών που προκύπτουν από τους σκοπούς επεξεργασίας που αναλύονται παραπάνω. Σε περίπτωση διαβίβασης προς τρίτους, μεριμνούμε ώστε να υπάρχει συμφωνητικό με το τρίτο μέρος, το οποίο διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, τη νομιμότητα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

7. Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης/ βιογραφικού για συγκεκριμένη θέση, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης. Σε περίπτωση που ρητώς συμφωνήσετε σε διατήρηση των στοιχείων σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να αξιολογηθείτε για τυχόν άλλη θέση που ενδεχομένως προκύψει, διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για διάστημα 12μηνών από την υποβολή/ προώθηση των στοιχείων σας στην Εταιρεία.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης/ βιογραφικού για την από μέρους της Εταιρείας αξιολόγηση χωρίς απαραιτήτως να απαντάτε σε συγκεκριμένη αγγελία/ κενή θέση, διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για διάστημα 12μηνών από την υποβολή των στοιχείων σας στην Εταιρεία.

Σε περίπτωση επιλογής ενός υποψηφίου και εκκίνησης απασχόλησης στην Εταιρεία, θα ισχύουν οι αντίστοιχες πρόνοιες ως διατυπώνονται στην Ενημέρωση για τους εργαζομένους στην Εταιρεία.

8. Τα δικαιώματά σας

Βάσει του ΓΚΠΔ, έχετε τα κάτωθι δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε υποβάλλοντας έγγραφο αίτημα προς το info@ayfanth.gr

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, καθώς και το σκοπό επεξεργασίας, ανά περίπτωση.
 •  Δικαίωμα διόρθωσης: Με στόχο να τηρούμε επικαιροποιημένα στοιχεία για τους εργαζόμενους της εταιρείας, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα στοιχεία σας είναι ακριβή και πλήρη. Σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα στοιχεία σας είναι ανακριβή, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωσή τους. Σημειώνουμε ότι ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία για να προβούμε στην αιτούμενη διόρθωση.
 •  Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη Λήθη»): Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, στην περίπτωση που η αρχική επεξεργασία βασιζόταν στη συγκατάθεσή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για την ικανοποίηση του αιτήματος, θα πρέπει να σταθμίσουμε κι άλλους παράγοντες, όπως ενδεικτικά, τυχόν υποχρέωση συμμόρφωσης με το εν ισχύ νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Μπορείτε, υπό προϋποθέσεις, να ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είτε γιατί αυτά δεν είναι ακριβή, ή γιατί έχει ήδη εκπληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για την τήρησή τους.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Μπορείτε, υπό προϋποθέσεις, να αιτηθείτε όπως λάβετε τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα που τηρούμε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνωρίσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αρνηθείτε επεξεργασία των δεδομένων σας στην περίπτωση όπου η επεξεργασία γίνεται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς εξυπηρέτησης έννομων συμφερόντων της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση οφείλουμε να αξιολογήσουμε τυχόν αντίκτυπο, όπως π.χ. ότι μη χρήση των στοιχείων σας μπορεί να μην μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε την αίτηση σας για εργασία.
 • Δικαίωμα να μην υπαχθείτε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας: Μπορείτε να αιτηθείτε όπως εξαιρείστε από αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν. Σημειώνουμε ότι η Εταιρεία, ως σήμερα, δεν λαμβάνει αποφάσεις για την επιλογή των εργαζομένων της βάσει κατάρτισης προφίλ.
  Επιπλέον, σε περίπτωση που έχουμε αιτηθεί και λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων και προς συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι, για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, θα πρέπει να διακόψουμε την αντίστοιχα παρεχόμενη υπηρεσία.

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Τα βιογραφικά σας αποστέλλονται στο email : ergasia@ayfanth.gr

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε είτε μέσω e-mail info@ayfanth.gr ή τηλεφωνικώς στο 2421023616.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της σταδιοδρομίας σας!