Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην ιστοσελίδα μας. Η προστασία της ιδιωτικότητας σας είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Ακολούθως, σας παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που μας παραθέτετε.

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων (όπως ορίζεται στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων)

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΫΦΑΝΤΗ
24210 20155
ΑΛΜΥΡΟΥ 30 – ΒΟΛΟΣ
androniki@ayfanth.gr

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ayfanth.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΫΦΑΝΤΗ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΫΦΑΝΤΗ.

Σκοπός της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων Οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα που γίνονται γνωστά σε εμάς κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο και κατά την υποβολή αιτημάτων κράτησης ή παραγγελιών αγοράς (στο εξής: παραγγελίες) αντιμετωπίζονται από μας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς με εμπιστευτικότητα και συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό: (α) να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου, (β) να διασφαλίζονται τα έννομα επιχειρησιακά μας συμφέροντα σχετικά με την παροχή συμβουλών και την υποστήριξη των πελατών μας και να διασφαλίζεται ο προσαρμοσμένος σχεδιασμός των προϊόντων μας. Επιπλέον των παραπάνω, οποιαδήποτε δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας κατά τη διαδικασία παραγγελίας χρησιμοποιούνται από μας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι ο σκοπός της εκτέλεσης μιας συμβατικής σχέσης (δηλαδή, επεξεργασία παραγγελίας).

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (General Data Protection Regulation, στο εξής: «GDPR») και με βάση τις εξής νομικές αρχές:

● Σε περιπτώσεις όπου έχουμε λάβει τη συναίνεσή σας για την διεκπεραίωση συναλλαγών που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(α) του GDPR.

● Τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας στο πλαίσιο παραγγελιών και τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση ή/και διεκπεραίωση αυτών των παραγγελιών υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1(β) του GDPR.

● Εάν η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις, η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(γ) του GDPR.

● Εάν η επεξεργασία δεδομένων απαιτείται για τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντος που επιδιώκει η εταιρείας μας ή τρίτος και εφόσον δεν είναι αντίθετη προς υπερισχύοντα συμφέροντα, θεμελιώδη δικαιώματα ή/και θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(στ) του GDPR.

Περίοδος διατήρησης, διαγραφή δεδομένων και κλείδωμα δεδομένων Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν από περαιτέρω χρήση και θα διαγραφούν μετά την περίοδο διατήρησης που προβλέπεται από τη φορολογική ή εμπορική νομοθεσία, εκτός εάν έχετε δώσει ρητή συναίνεση στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας. Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις πάψει να υπάρχει η συναίνεσή σας ή όταν πλέον δεν χρειάζονται για τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων. Εάν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό αυτό ή/και εάν δεν υπάρχει πλέον η συναίνεσή σας, οπότε και αίρεται η νομική βάση, αλλά εάν παρ’ όλ’ αυτά τα δεδομένα σας πρέπει να παραμείνουν αποθηκευμένα λόγω υφιστάμενων νομικών, επίσημων ή συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων σας και τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τη διατήρησή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και την αποστολή στην εφορία δεσμεύσεις εγγύησης ή λογιστική), η επεξεργασία των δεδομένων θα περιοριστεί με αντίστοιχη επισήμανση και κλείδωμα των εν λόγω δεδομένων.

Αρχεία ημερολογίου Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, το πρόγραμμα πλοήγησής σας διαβιβάζει δεδομένα χρήσης τα οποία αποθηκεύονται στον διακομιστή ως αρχεία ημερολογίου. Τα αρχεία που αποθηκεύονται με τον τρόπο αυτό περιέχουν τα εξής στοιχεία: ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης, όνομα του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε, διεύθυνση IP, URL του δικτυακού τόπου προέλευσης απ’ όπου φτάσατε στον δικτυακό μας τόπο, τύπος και έκδοση του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της τεχνικής επικοινωνίας και για να διασφαλίζεται η τεχνική λειτουργία. Θα διαγραφούν μόλις λήξει η χρήση του δικτυακού μας τόπου, υπό την επιφύλαξη πιθανής νομικής υποχρέωσης για τη διατήρησή τους. Νομικές βάσεις αποτελούν η εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, το έννομο συμφέρον μας στην τεχνική λειτουργία του δικτυακού μας τόπου, η εξάλειψη δυσλειτουργιών και η εγγύηση της ασφάλειας.

Χρήση cookies Για να είναι πιο ελκυστική η επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο και προκειμένου να εξασφαλίζεται η χρήση ορισμένων λειτουργιών (π.χ. παραγγελίες), έχουμε τοποθετήσει μικρά αρχεία που ονομάζονται «cookies» σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας. Όταν ανοίγετε τον δικτυακό μας τόπο, ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies με ένα ενημερωτικό πλαίσιο, το οποίο επίσης εφιστά την προσοχή σας, για άλλη μια φορά, στην πολιτική μας για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση cookies αποτελεί η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην τεχνική λειτουργία και στη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

● Τι είναι τα «cookies»; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ορισμένους δικτυακούς τόπους. Εμείς χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθήσουμε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας, για να έχουμε τη δυνατότητα να σας στείλουμε φόρμες επικοινωνίας, και για να σας θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο. Για να τοποθετήσετε παραγγελίες στον δικτυακό μας τόπο, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τα cookies. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον δικτυακό μας τόπο, αλλά δεν θα μπορέσετε να στείλετε φόρμες επικοινωνίας ή να τοποθετήσετε παραγγελίες. Θυμηθείτε, τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Τα cookies που δημιουργούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Σας δίνουμε αυτή την πληροφορία, για να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και για να σας διαβεβαιώσουμε ότι σεβόμαστε και προστατεύουμε το ιδιωτικό σας απόρρητο κατά τη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies γενικά και τη διαχείρισή τους, επισκεφθείτε τη σελίδα aboutcookies.org.

● Διαχείριση των cookies Τα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης είναι ρυθμισμένα εξ αρχής να δέχονται cookies αυτόματα. Αφού φυλαχθούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα cookies στο πρόγραμμα πλοήγησής σας, όλες οι σχετικές διαδικασίες εκτελούνται στο παρασκήνιο, χωρίς να τις παίρνετε είδηση. Μπορεί ωστόσο να θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Συνήθως το πρόγραμμα πλοήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ειδοποιείστε για τη χρήση cookies και να σας δίδεται η δυνατότητα να αποφασίσετε σε κάθε περίπτωση χωριστά αν θέλετε να τα δεχτείτε, να τα αρνηθείτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή να μην δέχεστε καθόλου cookies. Ωστόσο, ορισμένοι δικτυακοί τόποι – μεταξύ των οποίων και ο δικός μας – δεν λειτουργούν σωστά χωρίς cookies, καθώς χρειάζονται ορισμένα αρχεία για την εκτέλεση των διαδικασιών ρουτίνας τους, όπως παραγγελίες. Επομένως, για να αγοράσετε προϊόντα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα cookies. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον δικτυακό μας τόπο, αλλά δεν θα μπορέσετε να στείλετε φόρμες επικοινωνίας ή να παραγγείλετε προϊόντα. Για τη διαχείριση των cookies, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τα τέσσερα πιο διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn?redirectlocale=el&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences Safari: https://support.apple.com/el-gr/HT201265

● Cookies τρίτων μερών Cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τους σκοπούς των υπηρεσιών ανάλυσης δικτύου και των plugins (π.χ. για να μοιραστείτε περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα). Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookie αυτά, για τις διάφορες υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε για τον δικτυακό μας τόπο.

Ανάλυση διαδικτύου με Google Analytics Αυτός το δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δικτύου της Google Inc. (στο εξής: «Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί λεγόμενα «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Κατά κανόνα, οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και αποθηκεύονται. Ωστόσο, αν έχετε ενεργοποιήσει ανωνυμοποίηση IP για αυτό τον δικτυακό τόπο, η διεύθυνση IP σας θα σταλεί μόνο αφού πρώτα περικοπεί από την Google μέσα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP διαβιβάζεται σε διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια περικόπτεται εκεί. Κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή του δικτυακού τόπου, η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αναλύσει τη χρήση που κάνετε του δικτυακού τόπου, για να συντάξει εκθέσεις για τις δραστηριότητες στον δικτυακό τόπο για μας, τους διαχειριστές του, και για να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τον δικτυακό τόπο και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που το Google Analytics αποστέλλει μέσω του προγράμματος πλοήγησής σας δεν συνδέεται με άλλα δεδομένα που μπορεί να διαθέτει η Google. Έχετε τη δυνατότητα να παρεμποδίσετε την αποθήκευση των cookies με σχετικές ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησής σας, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση αυτή, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, αν θέλετε να παρεμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από cookies και σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) από την Google, και αν θέλετε να αυτοεξαιρεθείτε από την επ[εξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα άρθρωμα («plugin») μέσω του εξής συνδέσμου: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στις σελίδες https://www.google.com/analytics/terms/gb.html και http://www.google.com/policies/privacy/. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου στις διευθύνσεις https://www.google.com/analytics/terms/gb.html και https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el. Για να είναι δυνατή η ανωνυμοποιημένη συλλογή διευθύνσεων IP, το Google Analytics έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τον κωδικό «gat._anonymizeIp();», που εξασφαλίζει ότι οι διευθύνσεις IP υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο μετά από περικοπή και ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένα άτομα. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας ανάλυσης δικτύου Google Analytics επίσης χρησιμοποιούνται από την ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΫΦΑΝΤΗ για τη βελτίωση και βελτιστοποίηση αυτού του δικτυακού τόπου. Νομική βάση είναι η δική σας συναίνεση ή/και το δικό μας έννομο συμφέρον στην ανάλυση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και στις βελτιώσεις των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από αυτή.

Δικαιώματα χρήστη: Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την απόφαση σας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Σε μία τέτοια περίπτωση θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να βεβαιώσουμε ότι το αίτημα σας έχει ικανοποιηθεί και ότι τα στοιχεία σας έχουν διαγραφεί. Κατόπιν ζήτησης, έχετε το δικαίωμα, χωρίς χρέωση, να λαμβάνετε πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία που έχετε καταχωρήσει. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχετε επίσης το δικαίωμα να διορθώσετε, να μπλοκάρετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Αλλαγές στην πολιτική εμπιστευτικότητας: Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του διαδικτύου, η πολιτική εμπιστευτικότητας που ακολουθούμε θα τροποποιείται / προσαρμόζεται πολύ τακτικά. Οι αλλαγές θα κοινοποιούνται σε αυτή τη σελίδα εγκαίρως. Λόγω αυτού θα σας προτείναμε να επισκέπτεστε την σελίδα αυτή τακτικά ώστε να κρατήστε ενήμεροι με την πιο πρόσφατη έκδοση της πολιτικής εμπιστευτικότητας μας.

Ανάλυση ιστοσελίδας με το Google Analytics: Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, πρόκειται για μία υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. (Google). Οι Google Analytics χρησιμοποιούν cookies, πχ. αρχεία κειμένου αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για να μας επιτρέπουν να αναλύομε την διαδικτυακή σας χρήση. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τα cookies σχετικά με την χρήση του ιστότοπου συνήθως μεταφέρονται σε έναν κεντρικό σέρβερ της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Ωστόσο, σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει την ανωνυμία IP σε αυτή την ιστοσελίδα, ως μέλος της Ε.Ε ή σε κράτη που είναι συμβαλλόμενα στην συμφωνία για την Ευρωπαϊκή οικονομική περιφέρεια, η Google πρώτα θα περικόψει την διεύθυνση του IP. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταφερθεί ολόκληρη η διεύθυνση IP στον server της Google στις ΗΠΑ για να περικοπεί εκεί. Η ανωνυμία της IP έχει ενεργοποιηθεί και σε αυτή την ιστοσελίδα. Εκ μέρους του ιδιοκτήτη αυτής της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να μπορέσει να εκτιμήσει την χρήση που κάνετε σε αυτήν, να δημιουργήσει αναφορές για τις διάφορες δραστηριότητες της ιστοσελίδας, και να παράσχει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας με περισσότερες υπηρεσίες σχετικές με την χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου.

Η διεύθυνση IP που αποστέλλεται από τον δικό σας περιηγητή στο πλαίσιο της Google Analytics δεν θα ενωθεί με άλλα στοιχεία από την Google.Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies με τις σχετικές ρυθμίσεις στον περιηγητή σας. Παρακούμε σημειώστε ωστόσο, ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων που προσφέρονται από αυτή την ιστοσελίδα.

Επιπλέον, μπορείτε να παρεμποδίσετε την συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων από την Google αναφορικά με τα στοιχεία που προκύπτουν από την χρήση του διαδικτύου (περιλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα (browser plug-in) από το ακόλουθο σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Διαβίβαση στοιχείων της ανάλυσης δικτύου: Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από την υπηρεσία ανάλυσης δικτύου «Google Analytics» χρησιμοποιούνται επίσης και από την εταιρία μας για να βελτιστοποιήσουν και να βελτιώσουν αυτή την ιστοσελίδα.

Για να εμποδίσετε την συλλογή και την χρήση των πληροφοριών σας από την εταιρία μας , κατεβάστε και εγκαταστήστε ένα πρόσθετο περιηγητή από το ακόλουθο σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Αυτό επίσης τερματίζει αυτόματα και την ανάλυση δικτύου μέσω της «Google Analytics» από τον χειριστή αυτής της ιστοσελίδας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουμε (Facebook, Twitter, YouToube, Google+) σας προσφέρει επίσης εκτεταμένη προσωπική υποστήριξη. Όταν υποβάλλετε μία ερώτηση σε εμάς, μέσω μίας από αυτές τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, εμείς την προωθούμε στο ανάλογο τμήμα. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να απαντήσει στην ερώτηση σας, και δεν μεταβιβάζεται ποτέ σε τρίτο άτομο.

Προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να εγγραφείτε στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Για αυτό το σκοπό, οι εταιρείες που παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουν, να αποθηκεύσουν και να χρησιμοποιήσουν, προσωπικές σας πληροφορίες. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον τύπο, την πρόθεση ή την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών.

Επιπροσθέτως, οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν social plugins. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται:

Το κουμπί «κοινοποίηση» στο Facebook. Το κουμπί «+1» στο Google Plus. Το κουμπί του Twitter.

Αυτά παρέχονται από τις ακόλουθες Αμερικάνικες εταιρείες:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Twitter. Inc., (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Όταν συνδέεστε σε μία σελίδα του ιστοτόπου μας, η οποία περιέχει ένα από αυτά τα Plugins, ο περιηγητής σας θα εγκαθιδρύσει μία απευθείας σύνδεση στον διακομιστή της αντίστοιχης εταιρείας. Τα Plugins μεταδίδουν το περιεχόμενο τους κατευθείαν στον περιηγητή σας και τον ενσωματώνουν με την ιστοσελίδα. Για αυτό το λόγο, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την πρόθεση των συλλεγόμενων δεδομένων από την εκάστοτε εταιρεία με την βοήθεια αυτών των plugins. Για αυτό το λόγο, οι παρακάτω πληροφορίες αποτυπώνουν την τρέχουσα κατάσταση της δικής μας βάσης πληροφοριών:

Μέσω της αναβάθμισης αυτών των plugins, οι αντίστοιχες εταιρείες λαμβάνουν τις πληροφορίες που έχετε επικαλεστεί στην αντίστοιχη σελίδα της δικής μας διαδικτυακής παρουσίασης. Αν συνδεθείτε λοιπόν σε μία από τις παραπάνω εταιρείες, εκείνη τη στιγμή θα μπορεί να συνδέσει την επίσκεψη σας με τον λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει σε αυτή την εταιρεία. Όταν αλληλεπιδράτε με τα plugins, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταφέρονται στην αντίστοιχη εταιρεία μέσω του περιηγητή σας, και αποθηκεύονται εκεί. Ακόμα και αν δεν διαθέτετε λογαριασμό σε μία από τις παραπάνω εταιρείας, υπάρχει ακόμα η πιθανότητα να καθορίζουν και να καταγράφουν την διεύθυνση του IP σας.

Για αυτό, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι, βασισμένοι στην διεύθυνση του IP σας και επικαλούμενα τα URLs σας, όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας θα καταγράφονται από τις παραπάνω εταιρείες, ακόμα και αν δεν επιλέξουν αυτές τις συνδέσεις, και παρότι δεν έχουν λογαριασμό με αυτές τις εταιρείες. Η επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί λοιπόν να εντοπιστεί από αυτές τις εταιρείες.

Πληροφορίες αναφορικά με τον σκοπό αυτής της συλλογής πληροφοριών, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση αυτών των στοιχείων από αυτές τις εταιρείες, καθώς και τα δικαιώματα και τις δυνατότητες ρυθμίσεων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στην πολιτική προσωπικών δεδομένων των:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Google: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html Twitter: https://twitter.com/privacy

Εάν είστε μέλος των παραπάνω εταιρειών και παρόλα αυτά δεν θέλετε οι εταιρείες να συλλέγουν τα στοιχεία σας και να τα συνδέουν με τα στοιχεία συνδρομής που έχετε με αυτούς πρέπει να αποσυνδεθείτε με τον λογαριασμό σας με αυτές πριν συνδεθείτε στην δική μας ιστοσελίδα.

Διαμοίραση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών Αν η διαμοίραση τέτοιου είδους δεδομένων απαιτείται για την παράδοση των εμπορευμάτων σας, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται στη μεταφορική εταιρεία που έχει λάβει τη σχετική εντολή. Για τη διεκπεραίωση πληρωμών, γνωστοποιούμε τις λεπτομέρειες της πληρωμής στη συνεργαζόμενη εταιρεία ή/και στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διεκπεραιώνει τις πληρωμές. Η συναλλαγή πληρωμής γίνεται μέσω της PayPal ως παρόχου υπηρεσίας (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5ος όροφος, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο). Λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην PayPal και την πολιτική απορρήτου δεδομένων της PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της PayPal, www.paypal.com. Για την πραγματοποίηση της συναλλαγής πληρωμής, αποστέλλουμε στην PayPal τα εξής δεδομένα: είδη που αγοράστηκαν και συνολική τιμή αγοράς.

Ασφάλεια δεδομένων Ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας, τα προσωπικά σας δεδομένα κρυπτογραφούνται και διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου. Εφαρμόζουμε τα συνήθη, αναγνωρισμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τον δικτυακό μας τόπο και άλλα συστήματα από απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση, τροποποίηση και διανομή των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, αλλά δεν είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε πλήρη προστασία. Πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη σας είναι δυνατή μόνο με την εισαγωγή του προσωπικού σας κωδικό πρόσβασης. Διατηρείτε τα στοιχεία πρόσβασής σας πάντοτε εμπιστευτικά και κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος πλο¬ήγησης όταν τελειώσετε την συνεδρία σας σε μας, ειδικά όταν μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με άλλους χρήστες.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων Ως υποκείμενος των δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα:

• Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με σας, τη διάρκεια της αποθήκευσης, την επεξεργασία των δεδομένων και τους τυχόν αποδέκτες αυτών των δεδομένων. Επίσης έχετε δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που αποτελούν υποκείμενο της επεξεργασίας δεδομένων.

• Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε λανθασμένα προσωπικά δεδομένα και να συμπληρώσουμε ατελή προσωπικά δεδομένα.

• Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») Εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν διαγραφή δεν είναι δυνατή λόγω νομικών υποχρεώσεων διατήρησης, η επεξεργασία των δεδομένων περιορίζεται ανάλογα (βλέπε παρακάτω).

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να επισημάνουμε τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία στον μέλλον (με άλλα λόγια, «κλειδώνονται»).

• Δικαίωμα μεταφερτότητας των δεδομένων Εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να στείλουμε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει είτε σε σας είτε σε υπεύθυνο επεξεργασίας δικής σας επιλογής, στην οποία περίπτωση θα τα στείλουμε σύμφωνα με το αίτημά σας σε συνήθη δομημένη μορφή που μπορεί να αναγνωστεί από μηχάνημα.

• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων κατά της απευθείας εμπορικής προώθησης Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ανά πάσα στιγμή αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης («προβολή αντιρρήσεων στην εμπορική προώθηση»).

• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων σε επεξεργασία δεδομένων με «έννομο συμφέρον» ως νομική βάση Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ανά πάσα στιγμή αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, εφόσον η αντίρρηση έχει ως νομική βάση ένα «έννομο συμφέρον». Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε – εντός των παραμέτρων του νόμου – ότι υπάρχουν πειστικές έννομες βάσεις για την περαιτέρω επεξεργασία οι οποίες υπερσκελίζουν τα δικά σας δικαιώματα.

• Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας Εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή με αποτέλεσμα στο μέλλον. Αυτό ωστόσο δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης.

• Δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην εποπτική αρχή Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας έχει παραβιάσει το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρχή προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια στον τόπο κατοικίας σας ή στο ομοσπονδιακό σας κράτος, ή την αρχή προστασίας δεδομένων στην οποία υπαγόμαστε εμείς.

Επικοινωνία Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, την ενημέρωση, τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των δεδομένων σας, ή σχετικά με την ανάκληση οποιαδήποτε συναίνεσης που έχετε δώσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στις λεπτομέρειες δημοσίευσης.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΫΦΑΝΤΗ
24210 20155
ΑΛΜΥΡΟΥ 30 – ΒΟΛΟΣ
androniki@ayfanth.gr

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου Δεδομένων: Μάιος 2018